اطلاعات کلی

عنوان پروژه: نظارت  بر عملیات اجرایی احداث پل راه آهن

کارفرما: راه و شهرسازی

پیکانکار: ایران سایول

زمان شروع:  95

زمان خاتمه: در حال انجام

توضیحات